• · SKANOWANIE 3D ·
  • Naziemny skaning laserowy to nowoczesna metoda dokumentująca stan faktyczny różnych obiektów
   w postaci chmury punktów. Chmura punktów to zbiór wielu milionów punktów stanowiący sam w sobie
   dokładny model 3D skanowanego obiektu (maksymalny błąd położenia punktu w przestrzeni to
   wielkość rzędu kilku milimetrów). Po odpowiednich przetworzeniach otrzymujemy z pomiarów dane 3D
   ( X, Y, Z) z pomiarów mogą być importowane do programów CAD lub aplikacji 3D.
   Naziemny skaning laserowy zapewnia bardzo dokładne, trójwymiarowe obrazy pozwalające
   np. projektantom pracować bezpośrednio na rzeczywistych modelach, wspomagając proces projektowania. Posługujemy się skanerem Riegl VZ-1000.

   Obszary prac obejmują:
     •   precyzyjne inwentaryzacje budynków, detali architektury i zabytków,
     •   inwentaryzacja obiektów inżynierskich,
     •   inwentaryzacja obiektów przemysłowych,
     •   inne (geodezja, energetyka, kryminalistyka, archeologia).

 • · GEOTECHNICZNE BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO SONDĄ STATYCZNO-DYNAMICZNĄ ·
  • Badania wykonywane są sondą statyczno-dynamiczną 150kN.
   Sondowanie CPTU jest jedną z najnowocześniejszych metod badania podłoża gruntowego.
   Wykonywane badania CPT, CPTU pozwalają na precyzyjny pomiar parametrów gruntu oraz lepszą ocenę zalegających w podłożu gruntów. Stożek elektryczny rejestruje w sposób ciągły (co 1cm) takie parametry jak np. opory na stożku oraz tulei ciernej, ciśnienie porowe, głębokość, odchylenie żerdzi od pionu.

   Analizując zmierzone w terenie możemy otrzymać parametry gruntu takie jak np:
     -   stopień zagęszczenia (ID) i stopień plastyczności (IL),
     -   edometryczny moduł ściśliwości (M0).
     -   współczynnik prekonsolidacji gruntu (OCR),
     -   wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu (Su),
     -   moduł ściśliwości wtórnej (M),
     -   moduł odkształcenia (Younga) w warunkach bez odpływu (Eu),
     -   efektywny kąt tarcia wewnętrznego (fi')
   i inne.

   Zaletą sondowania jest to, iż wartości parametrów geotechnicznych nie są przyjmowane na podstawie tabel, norm i badań laboratoryjnych punktowych, ale są mierzone w sposób ciągły na całym przelocie otworu badawczego w danym miejscu.

 • · POMIARY PRZEMIESZCZEŃ FUNDAMENTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM ·
 • · PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ·
 • · EKSPERTYZY TECHNICZNE ·
 • · KONTAKT ·

  • Tuxbel Engineering Sp. z o.o.
   ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
   61-725 Poznań
   Województwo wielkopolskie

   tel. : 0048 61 222 59 85
   fax. : 0048 61 222 59 86
   e-mail : info@tuxbel.eu
 • · POMIARY HAŁASU ·
  • Wykonywanie następujących pomiarów akustycznych:
   Pomiary hałasu komunikacyjnego
   Pomiary hałasu przemysłowego
 • · EKSPERTYZY I OPRACOWANIA AKUSTYCZNE DLA ŚRODOWISKA I PRZEMYSŁU ·
  • Analizy akustyczne
   Wykonywanie analiz oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz dokonywanie ocen narażenia
   na hałas wskazanych budynków i terenów.
   Komputerowe modelowanie inwestycji drogowych, kolejowych i przemysłowych.

   Programy ochrony przed hałasem
   Obowiązek określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami wynika z art. 119 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Głównym celem niniejszych programów jest zaplanowanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko. Koncepcje zabezpieczeń akustycznych
   Wykonywanie kompleksowych koncepcji zabezpieczeń przed hałasem, obejmujące swoim zakresem szerokie spektrum składowych:
   Konsultacje z przedstawicielami Urzędów i wywiady z mieszkańcami
   Obliczenia i mapy zasięgu hałasu
   Ortofotomapy z naniesionymi izofonami dla dnia i nocy
   Liczne warianty technologiczne rozwiązań
   Harmonogramy, kosztorysy, przedmiary robót

   Proponowane urządzenia zabezpieczenia akustycznego zapewniają spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. Spełniają również wymagania estetyczno-krajobrazowe.

 • · MAPY AKUSTYCZNE 3D ·
  • Opracowywanie map akustycznych, analiz i ekspertyz w zakresie oddziaływania hałasu na środowisko.

   Obliczanie i prognozowanie imisji hałasu w obrębie:
   - obiektów handlowych i zakładów przemysłowych,
   - obiektów sportowych i rekreacyjnych

   oraz szklaków komunikacyjnych jak:
   - drogi i linie kolejowe,
   - lotniska,
   - wszelkie inne tereny.

   Wszelkie opracowania z uwzględnieniem różnych źródeł parametrycznych i różnych źródeł ogólnych (punktowe, liniowe, powierzchniowe).

   Projekty ekranów akustycznych i ochron przed hałasem przemysłowym.

   Oferta obejmuje wszelkie projekty techniczne umożliwiające budowę zabezpieczeń przed hałasem.

 • · PROJEKTY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH I OCHRON PRZED HAŁASEM PRZEMYSŁOWYM ·
  • Posiadane doświadczenie w projektowaniu i realizacji zabezpieczeń akustycznych usprawnia wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak i projektu wykonawczego, który poprzez uszczegółowienie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych uzupełnia dokumentację budowlaną.
 • · NISKIE EKRANY AKUSTYCZNE ·
  • Niskie ekrany akustyczne ( Niedrige Schallschutzwände) to nowość w zakresie ochrony przed hałasem kolejowym.
   Opatentowane rozwiązania projektowe firmy Tuxbel Lärmschutzsysteme sp. z o.o. zostały wdrożone do testowego innowacyjnego zastosowania w ramach niemieckiego programu tzw. Koniunkturpakiet II w rejonie miejscowości Rhöndorf w Północnej Nadrenii-Westfalii.
   To wyjątkowo przyjazne środowisku rozwiązanie umożliwia znaczną redukcję hałasu. To innowacyjne rozwiązanie jest stale modernizowane i przystosowywane dla prędkości pociągów powyżej 250 km/h.

 • · KONTAKT ·

  • Tuxbel Lärmschutzsysteme Sp. z o.o.
   ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
   61-725 Poznań
   Województwo wielkopolskie

   tel. : 0048 61 222 59 85
   fax. : 0048 61 222 59 86
   e-mail : info@tuxbel.eu

Kontakt